top of page

Daň z nehnuteľností 2023

Keďže sa blíži termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti, zhrnieme si základné informácie o dani z nehnuteľnosti.

Právna úprava

- zákon č. 582/2004 Z.z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


KTO podáva daňové priznanie?

- každá FO alebo PO, ak nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane

Ak je nehnuteľnosť v BSM, daňové priznanie podáva len jeden z manželov. V prípade podielového spoluvlastníctva môže podať daňové priznanie každý vlastník s uvedením svojho podielu, avšak môže sa však určiť aj jeden zástupca, ktorý podá daňové priznanie za spoluvlastníkov. Túto skutočnosť však musí v daňovom priznaní uviesť.


Zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania

- kúpa nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti

- darovanie nehnuteľnosti, nehnuteľnosť nadobudnutá darom

- zdedenie nehnuteľnosti

- nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou

- rozvod a následné rozhodnutie súdu o vysporiadaní BSM

- získanie právoplatného stavebného povolenia, dodatočného stavebného povolenia, právoplatného kolaudačného rozhodnutia


KDE sa podáva daňové priznanie?

- na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa nachádza nehnuteľnosť


DO KEDY sa podáva daňové priznanie?

- najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka od vzniku daňovej povinnosti


Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Príklad: Ak klient nadobudne nehnuteľnosť v období od 2.1.2022 do 1.1.2023, daň platí od 1.1.2023. Daň z nehnuteľnosti sa platí vopred.Zároveň má povinnosť najneskôr do konca januára 2023 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.


DVE VÝNIMKY, kedy sa daňové priznanie musí podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti

- dedenie

- dražba

Napríklad ste zdedili byt a v pečiatke na Uznesení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 20.11.2022. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, kedy Uznesenie o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie daňového priznania máte 30 dní od 1.12.2022.


Výška a spôsob úhrady dane

Daň sa vypočíta na základe údajov uvedených v daňovom priznaní (napr. výmera bytu v m2 alebo počet podlaží stavby) a príslušnej sadzby. Uhradiť daň je daňovník povinný do 15 dní odo dňa, kedy rozhodnutie správcu dane nadobudlo právoplatnosť.


Pokuty a sankcie za nepodanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti sú vo výške od 5 Eur do 3 000 Eur, max. však do výšky vyrubenej dane.


43 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page