top of page

Informácie o spracovaní, ochrane osobných údajov a súborov cookies

Za akých podmienok funguje web stránka a ako nakladáme s osobnými údajmi.

1. Rozsah pôsobnosti týchto Zásad

Na webe lucianosalova.sk. si vysoko vážime dôveru Vás, našich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, ktoré s nami komunikujú, a dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získavame, vrátane, okrem iného, osobných údajov (t. j. informácií týkajúcich sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, teda fyzickej osoby).

Web lucianosalova.sk považuje informačnú bezpečnosť a ochranu informácií za dôležitú súčasť svojho fungovania a kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera našich zákazníkov. Preto dbáme na to, aby sme informácie v našich systémoch dôsledne chránili, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.

Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

 • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).
  Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) Vám pomôžu objasniť, aké druhy údajov v súvislosti s poskytovaním našich služieb, používaním našich webových stránok alebo iných kontaktných formulárov a aktivít zhromažďujeme a ako takéto informácie spracovávame.

 

2. Kategórie osobných údajov, účely ich spracúvania, právne základy a doba spracúvania

Aby sme dostatočne chránili osobné údaje Vás a iných osôb („dotknuté osoby“), snažíme sa minimalizovať ich používanie tak, aby sme používali len nevyhnutne potrebné údaje. Napriek tomu, v oblasti komunikačných a infokomunikačných služieb, na ktorú sa zameriavame, je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, či už vyplýva zo zákona alebo je nevyhnutné pre poskytovanie samotnej služby a komunikáciu s Vami.

Web lucianosalova.sk spracúva tieto kategórie osobných údajov svojich zákazníkov a dodávateľov:

 

2.1 Údaje zákazníkov v súvislosti s kontaktným formulárom

Kategórie osobných údajov: Web lucianosalova.sk pre potreby poskytovania svojich služieb a riešenia požiadaviek robí záznamy z komunikácie so zákazníkmi (vrátane ich zástupcov a záujemcov o služby), najmä zápisy z osobnej komunikácie pri priamom kontakte, písomné a elektronické záznamy z komunikácie prostredníctvom telefonického spojenia, elektronickej pošty a web chat-u.

Účel spracúvania osobných údajov: Vyhotovovanie a ukladanie písomných a zvukových záznamov, t. j. záznamov týkajúcich sa osoby zákazníka alebo prejavov jeho osobnej povahy pre zaznamenanie dôkazu o pokynoch, taktiež na použitie takto získaných záznamov na účely plnenia zmluvy – vybavovania a vyhodnocovania požiadaviek zákazníka, rozsahu a kvality Služieb poskytovaných zákazníkovi, ako aj posudzovania a vybavovania sťažností a podnetov zákazníkov.

Právne základy spracúvania osobných údajov: Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – zaznamenanie a vyhodnocovanie požiadaviek, ktoré podľa názoru našej spoločnosti pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb pre Vás a pre inú komunikáciu so zákazníkom.

Doba spracúvania osobných údajov:
Zvyčajne 6 mesiacov po skončení zmluvy alebo po vybavení požiadavky, ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvy, v prípade reklamácií a sporov až do uplynutia lehoty, v ktorej je možné využiť všetky zákonné prostriedky, a to až do ich ukončenia.

2.2 Údaje získané na základe súhlasu

Spracúvanie týchto údajov nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností či ochranu oprávnených záujmov webu lucianosalova.sk, ale ich spracúvanie umožní webu lucianosalova.sk zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo zákazníkov naozaj zaujíma, a prípadne zákazníkov informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné.

Tieto údaje sú spracúvané len v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracúvané počas platnosti tohto súhlasu, pričom účely, právne základy a doba spracúvania údajov sú súčasťou súhlasu. Ide najmä o:

 • Kontaktné údaje pri marketingovom oslovení v prípade, že sa nejedná o zákazníka webu lucianosalova.sk (sú spracúvané na základe súhlasu s marketingovým oslovením).

 • Adresa elektronickej pošty získaná na základe súhlasu s jej poskytnutím na marketingové účely.

 • Údaje získané marketingovými prieskumami (sú spracúvané u zákazníkov služieb lucianosalova.sk na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov).

 • Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných webom lucianosalova.sk získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači (sú spracované pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou internetovú reklamu – viď odstavec „Používanie súborov „cookie“ nižšie). 

 

2.3 Používanie súborov „cookie“, Návšteva webového sídla Podniku, portálu lucianosalova.sk alebo profilu webu na sociálnych sieťach

Cookies

Podrobné informácie o spracúvaní súborov cookies nájdete na samostatnej podstránke https://www.lucianosalova.sk

Spracúvanie osobných údajov na sociálnych sieťach, sociálne pluginy

Na webové stránky lucianosalova.sk sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Linked-In, Instagram, YouTube, a pod. Tieto aplikácie umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo navštíviť profil webu lucianosalova.sk na sociálnej sieti.

Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.

Prevádzkovateľ nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť a výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

 

Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov prostredníctvom profilov na sociálnych sieťiach sú okrem webu lucianosalova.sk aj

 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

zabrániť zhromažďovaniu dát a ich používanie spoločnosťou Google môžete stiahnutím a inštaláciou pluginu                (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informácie o podmienkach používania a pravidlách ochrany  osobných údajov nájdete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html alebo na adrese https://www.google.com/policies/.

 

Cielená reklama na sociálnej sieti

Pomocou sponzorovaných facebookových postov sa na vás obraciame s cieľom zobraziť vám len taký obsah o našej spoločnosti, ktorý vás bude zaujímať. Jeho základ tvoria informácie, ktoré má Facebook o vás k dispozícii – vrátane informácií o vašich záujmoch, činnostiach a kontaktoch – identifikujúcich vás ako súčasť vybrané cieľové skupiny. Preto je vám teda zobrazovaný vybraný sponzorovaný obsah. Právnym podkladom pre spracovanie je náš oprávnený záujem na využívaní facebookových zobrazení na reklamné účely podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR, pričom Vaše osobné údaje sa nám v tomto prípade nezobrazia.

Komentovanie obsahu

Ak nás kontaktujete pomocou komentára priamo na našom profile na sociálnej sieti alebo pod niektorým z našich príspevkov, použijeme Vami poskytnuté osobné údaje (napr. vaše meno na sociálnej sieti), aby sme vás oslovili a poskytli Vám odpoveď na Vami poskytnutú otázku. Ak budeme na spracovanie vášho želania potrebovať osobné údaje, vždy vás požiadame, aby ste nás kontaktovali prostredníctvom oficiálnych kontaktov spoločnosti. Údaje o Vás však v prípade verejného komentára neposkytujete len nám, ale automaticky aj firme prevádzkujúcej sociálnu sieť. Právnym podkladom pre spracovanie je náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR.

Analýza návštevnosti a dosahu príspevkov

Využívame správy o typoch osôb, ktoré vidia naše reklamné príspevky, a o úspešnosti a dosahu týchto príspevkov. Tieto správy nám poskytuje správca sociálnej siete. Pritom nedostávame žiadne informácie, ktoré by vás osobne identifikovali. Tieto údaje sú zhromažďované pomocou cookies, ktoré vždy obsahujú jednoznačný užívateľský kód, ktorý môže byť spojený s prihlasovacími údajmi užívateľov registrovaných na sociálnej sieti, je pri vyvolaní stránok pre fanúšikov zistený a spracovaný. Sociálna sieť využíva cookies na základe čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR. V rámci dostupných informácií dostávame všeobecné demografické informácie a informácie, týkajúce sa záujmov, aby sme dokázali lepšie porozumieť okruhu svojich návštevníkov. Pomocou súhrnných štatistík a prehľadov získame prehľad, ako osoby nteragujú s našimi príspevkami, stránkami, videami a s iným obsahom.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 6 mesiacov od vzniku záznamu. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

2.4 Spôsob spracúvania osobných údajov

Web lucianosalova.sk vedie záznamy o svojich spracovateľských činnostiach, tak ručných, ako aj automatizovaných a má zavedené príslušné technické a organizačné opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti na zabránenie neoprávnenému alebo nezákonnému zverejneniu, prístupu, náhodnej alebo nezákonnej strate alebo zničeniu, pozmeneniu, prenosu alebo inému poškodeniu vašich osobných údajov. Takéto opatrenia zahŕňajú používanie brán firewall, zabezpečených priestorov so servermi, šifrovanie, vhodné systémy a procesy riadenia prístupových práv, dôkladný výber spracúvateľov a ďalšie technicky a komerčne odôvodnené opatrenia na poskytovanie primeranej ochrany vašich osobných údajov pred neoprávneným používaním alebo zverejnením. Podľa vhodnosti môžeme tiež zhotoviť záložné kópie a využiť iné podobné prostriedky, aby sme predišli náhodnému poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov. Tieto opatrenia zabezpečujú dostatočnú úroveň zabezpečenia v súvislosti s rizikami prirodzene súvisiacimi s procesom a povahou osobných údajov, ktoré sú predmetom ochrany. Vaše bezpečne uchované osobné údaje budú sprístupnené výlučne vybraným oprávneným pracovníkom webu lucianosalova.sk

Používanie súborov „cookie“

Web lucianosalova.sk môže na svojich webových stránkach používať súbory „cookie“. Súbor „cookie“ je informácia, ktorú webová stránka uloží v systéme používateľa, aby si zapamätala určité informácie o vás pri vašej ďalšej návšteve týchto alebo súvisiacich stránok.

„Cookies“ sú spracúvané iba v prípade povolenia voľby cookies vo Vašom webovom prehliadači (sú spracúvané pre vylepšenie prevádzky internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou lucianosalova.sk a internetovú reklamu).

„Cookies“ na stránkach lucianosalova.sk sú:

 • Potrebné súbory cookie (JSESSIONID, PHPSESSIONID) pomáhajú vytvárať webové stránky pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup k zabezpečeniu oblastí webovej stránky. Odporúčame ich akceptovať, webové stránky bez nich nemusia fungovať správne.

 • Štatistické súbory cookie - Google Analytics (dc_gtm_UA-#, _ga, _gat, _gid): pomáhajú majiteľom webových stránok pochopiť, ako návštevníci komunikujú s webovými stránkami zhromažďovaním anonymných štatistík.

 • Marketingové súbory cookie - Google Analytics (collect), Facebook a ďalšie: sa používajú na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach. Zámerom je zobraziť reklamy, ktoré sú relevantné a individuálne sa prispôsobujú pre každého používateľa a tým sú cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Informácie o tom, ako používate tento web sa zdieľajú so spoločnosťami Google, Facebook a ďalšími za účelom tvorby analýz návštevnosti stránok a na sledovanie pohybu návštevníkov na rozličných webových stránkach.

 

Pri prvej návšteve stránok lucianosalova.sk Vám bude zobrazený súhlas s použitím cookies z tejto stránky s odkazom na podrobné informácie (táto stránka).

Ak nechcete prijímať súbory „cookie“ z webových stránok lucianosalova.sk., môžete rozsah akceptácie súborov „cookie“ obmedziť prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Súbory „cookie“ môžete aj úplne zakázať a odstrániť tie, ktoré už v počítači uložené sú, ale môže vám to znížiť užívateľský komfort pri návšteve stránok.Dodávatelia prehliadačov na svojich stránkach informujú o ich možnostiach riadenia cookies. Tu sú niektoré z nich:

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

2.5 Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od webu lucianosalova.sk

 • potvrdenie, či spracúva osobné údaje,

 • informácie o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu , práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ,

 • v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov,

 • v prípade opakovanej žiadosti bude web lucianosalova.sk oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

 

2.6 Právo na opravu nesprávnych údajov

 • Podľa čl. 16 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude web lucianosalova.sk spracúvať. Zákazník webu lucianosalova.sk, má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo. Zároveň je povinný nám poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracúvame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti.

 

2.7 Právo na výmaz

 • Podľa čl. 17 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak web lucianosalova.sk nepreukáže oprávnené dôvody pre spracúvanie týchto osobných údajov. web lucianosalova.skk má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo vymazania osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané.

 

2.8 Právo na obmedzenie spracúvania

 • Podľa čl. 18 GDPR bude mať dotknutá osoba do doby vyriešenia podnetu právo na obmedzenie spracúvania, ak bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracúvania alebo ak podá námietku proti ich spracúvaniu.

 

2.9 Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracúvania

 • Podľa čl. 19 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na oznámenie zo strany webu lucianosalova.sk v prípade opravy, vymazania alebo obmedzenia spracúvania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivého príjemcu, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti dotknutej osoby môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

 

2.10 Právo na prenosnosť osobných údajov

 • Podľa čl. 20 GDPR bude mať dotknutá osoba právo na prenosnosť údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla web lucianosalova.sk, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať web lucianosalova.sk o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi.

 • Ak nám v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne dotknutá osoba osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, má právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, môžeme údaje odovzdať aj Vami určenému prevádzkovateľovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného prevádzkovateľovi a bude možné ju autorizovať.

 • V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť.

 

2.11 Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

 • Podľa čl. 21 GDPR bude mať dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu webu lucianosalova.sk

 • V prípade, že web lucianosalova.sk nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, web lucianosalova.sk spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

 

2.12 Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka).
Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

 

2.13 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre ňu malo právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotklo. web lucianosalova.sk uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre dotknuté osoby.

 

2.14 Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/ ).

9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Web lucianosalova.sk má pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a ochranu údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad, prípadne iný podnet alebo záujem uplatniť Vaše právo, ochotne Vám pomôžeme.

Lucia Nosálová Špildová.
Ochrana osobných údajov – zodpovedná osoba
29.Augusta 5
97401

E-mail: lucia.nosalova@bcas.sk

Požiadavky na uplatnenie práv dotknutej osoby podľa bodu 8 (podľa čl. 15 až 22 GDPR, resp.  § 19 až 30 zákona č. 18/2018 Z.z.) prosím uplatňujte formou uvedenou v bode 8 vyššie.

 

10. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Lucia Nosálová s.r.o., so sídlom 29.Augusta 5, 97401 Banská Bystrica, IČO: 51994151

Web: www.lucianosalova.sk

bottom of page