top of page

Daňový bonus na zaplatené úroky a jeho uplatnenie v roku 2023

Aktualizováno: 3. 2. 2023Daňový bonus je náhradou štátneho príspevku pre mladých, ktorý sa poskytuje pri hypotékach, kde si vedia zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Mladí ľudia s účelovým úverom na bývanie si tak môžu uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky za rok 2022. V minulosti ho získavali automaticky po splnení podmienok. Dnes je ale situácia iná a je potrebné nielen splniť podmienky, ale zároveň si oň aj požiadať.


Podmienky na získanie daňového bonusu

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Môžete si požiadať o hypotéku s daňovým bonusom na prvých 5 rokov, to za podmienok:

  • · vek od 18 – 35 rokov pri podpise žiadosti o hypotéku (ak máte 35. narodeniny, tak najneskôr v deň podania žiadosti o úver, pri 2 žiadateľoch, platí pre obidvoch)

  • · uplatniť si ho môže hlavný dlžník

  • · musíte splniť podmienku hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok

  • · uplatnenie raz ročne, a to v ročnom zúčtovaní. V prípade ak ste zamestnanec, najneskôr do 15.2.2023

  • · uplatnenie raz ročne, a to v daňovom priznaní ak ste podnikateľ, najneskôr do 31.3.2023, resp. do 30.6.2023

  • · úhrn zdaniteľných príjmov zo Slovenska tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov, to znamená, že ak ste mali príjem zo zahraničia, neviete daňový bonus získať

  • · nie je možné uplatniť si daňový bonus a zároveň dostávať pôvodný štátny príspevok na inej nehnuteľnosti, platí pri obidvoch žiadateľoch

  • · hypotéka, resp. úver na bývanie musí byť poskytnutý BANKOU (daňový bonus nie je možné využiť pri úveroch zo stavebných sporiteľní)

  • · splatnosť hypotéky musí byť 5-30 rokov

Výpočet príjmu a jeho výška

Ako som už spomínala dôležitý parameter na získanie daňového bonusu je hrubý príjem resp. jeho výška:

Zo zákona: ,,Priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom ste uzatvorili zmluvu o úvere na bývanie nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov."

Vysvetlenie: Pri zmluvách uzatvorených v roku 2022 je hranica 1,3-násobku priemerného mesačného príjmu dosiahnutého v roku 2021 daná ako 1 574,30 eur (priemerná mesačná mzda zistená za rok 2021 x 1,3), pri dvojici – ak ste dvaja žiadatelia, tak 3 148,60 eur.


Príklad č.1:

Uzatvorili ste zmluvu o úvere na bývanie v roku 2022. Úver bol úročený od februára 2022. V roku 2022 zaplatil úroky z tohto úveru v sume 985 eur. Akú sumu úrokov si môžete uplatniť ako daňový bonus na zaplatené úroky v daňovom priznaní za rok 2022?

Odpoveď

Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť vo výške 366,63eura, aj keď 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2022 predstavuje sumu 492,50 eura. Pomernú časť pripadajúcu na 11 kalendárnych mesiacov vo výške 366,63 eura vypočítame z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 400 eur (400/12*11).


Príklad č. 2

Vznikol vám nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2022. Banka vám poslala na vašu žiadosť potvrdenie, v ktorom okrem iného uviedla, že ste v roku 2022 zaplatili úroky vo výške 151 eur a úver na bývanie sa začal úročiť od 25.11.2022. Môžete si uplatniť daňový bonus vo výške 50 % zo sumy 151 eur, teda sumu 75,50 eura?

Odpoveď

Nie. môžete si za zdaňovacie obdobie 2022 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len v sume 66,66 eura, nakoľko pomerná časť pripadajúca na 2 kalendárne mesiace vypočítaná z maximálnej sumy 400 eur predstavuje iba 66,66 eur (400/12*2).


Výhody a nevýhody daňového bonusu

Daňový bonus má svoje výhody, ale aj nevýhody. Výhody:

· po zrefinancovaní hypotéky, napr. po 3 roku, nemusíte vrátiť vyplatený daňový bonus, už si ho nemôžete uplatniť za nasledujúce 2 kalendárne roky

Nevýhody:

· aby ste si vedeli daňový bonus uplatniť, je potrebné pracovať. Ak ste nezamestnaný alebo na rodičovskej dovolenke, je potrebné požiadať o bonus cez daňové priznanie typu A

· uplatniť si ho môže iba hlavný dlžníkSpôsob uplatnenia daňového bonusu

Banky vystavujú, tzv. Potvrdenie o výške zaplatených úrokoch. Niektoré banky to posielajú automaticky, buď do internetbankingu alebo poštou. Zasielajú to v priebehu februára. V niektorých bankách je potrebné o potvrdenie požiadať. Banka potom dodá potvrdenie do 30 dní od podania žiadosti, vo väčšine prípadov je to skôr. Ak ste zamestnanec, toto potvrdenie odovzdáte na mzdovom oddelení najneskôr do 15. 2. 2023. Daňový bonus, resp. preplatok príde na účet v apríli vo výplate za marec. Ak ste podnikateľ, toto potvrdenie odovzdáte svojej účtovníčke k daňovému priznaniu najneskôr do 31. 3., príp. ak požiadate o odklad podania daňového priznania, tak do 30. 6. 2023. Daňový bonus, resp. preplatok môžete očakávať začiatkom mája.


Prehľad ako banky zasielajú potvrdenia o zaplatených úrokoch:

365 bank: Zasiela potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky na vašu adresu.


BKS banka: Musite si prísť vyžiadať potvrdenie o zaplatetných úrokoch na pobočku, BKS banka potvrdenie zasiela do 2 pracovných dní poštou na vašu adresu.


ČSOB banka: Ľudom, ktorí majú nárok na uplatnenie daňového bonusu, zasiela poštou na korešpondenčnú adresu a to v priebehu mesiaca február 2023.


mBank: Musite si sami vyžiadať potvrdenie o zaplatetných úrokoch na pobočke, alebo je možnosť požiadať o potvrdenie aj telefonicky cez mLinku, mBanka ho zasiela poštou na vašu adresu.


PRIMA banka: Zasiela potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky do Internet Bankingu.


SLSP: Potvrdenie o zaplatených úrokoch vystaví bezplatne, automaticky do Georga (internet banking).


TATRA banka: Zasiela potvrdenie o zaplatených úrokoch do aplikácie - internet bankingu, ak to nemáte v IB tak nemá na potvrdenie nárok, ale vie si to samozrejme na pobočke preveriť a požiadať o potvrdenie.


UCB: Zasiela potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky poštou na vašu adresu, za predpokladu, že pri podávaní žiadosti ste vyplnili, že chce takého potvrdenie a bude si uplatňovať bonus v daňovom priznaní. Ak ste nemali zaznačené v žiadosti o úver, že si bude uplatňovať bonus, musíte prísť na pobočku osobne požiadať o potvrdenie o zaplatených úrokoch.

VÚB banka: Zasiela potvrdenie o zaplatených úrokoch automaticky do Internet bankingu, časť OZNAMY, ak nemáte účet tak musíte prísť osobne na pobočku.23 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

KÁVIČKA

bottom of page